Menu

Celostní muzikoterapie 2

Termín zahájení kurzu: 4. října 2019.
Ústní pohovory pro zájemce proběhnou 10. a 11. září 2019.

Plánované termíny výuky v 1. semestru:
4. – 5. října 2019
13. – 14. prosince 2019

Přihláška ke kurzu je k dispozici na portálu CŽV

Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 2:

 • absolutorium kurzu Celostní muzikoterapie 1
 • maturitní vysvědčení
 • motivační dopis
 • ústní pohovor

Obsah studia – základní témata

 • Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky
 • Hudba a muzikoterapie
 • Etnomuzikologie
 • Prožitkový seminář
 • Osobnost muzikoterapeuta
 • Terapeutické techniky
 • Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství
 • Muzikoterapeutické hudební nástroje
 • Smyslové a nadsmyslové vnímání
 • Spirituální aspekty muzikoterapie
 • Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba
 • Muzikoterapeutický zpěv a techniky
 • Muzikoterapeutická hluboká relaxace
 • Muzikoterapeutická diagnostika
 • Náslech, individuální konzultace

Organizace studia

Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů.

Výuka v kurzu obvykle probíhá v pátek a sobotu třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.

Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění po 2. semestru studia. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání kurzu: Institut celoživotního vzdělávání, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc.

Odborný garant

a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem..

b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.