skip to Main Content

Celostní muzikoterapie 2

Na stránkách ČR Olomouc si můžete poslechnout rozhovor s odborným garantem a lektorem kurzů muzikoterapie PaedDr. Lubomírem Holzerem.

Termíny výuky:

19. – 20. února 2022
23. – 24. dubna 2022
18. – 19. června 2022
18. – 23. července 2022 letní soustředění
8. – 9. října 2022
10. – 11. prosince 2022
18. – 19. února 2023
21. – 22. dubna 2023 (koncert)


Obecný popis

Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.

Vstupní kritéria pro přijetí do kurzu Celostní muzikoterapie 2:

 • absolutorium kurzu Celostní muzikoterapie 1
 • maturitní vysvědčení
 • motivační dopis
 • ústní pohovor

Obsah studia – základní témata

 • Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky
 • Hudba a muzikoterapie
 • Etnomuzikologie
 • Prožitkový seminář
 • Osobnost muzikoterapeuta
 • Terapeutické techniky
 • Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství
 • Muzikoterapeutické hudební nástroje
 • Smyslové a nadsmyslové vnímání
 • Spirituální aspekty muzikoterapie
 • Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba
 • Muzikoterapeutický zpěv a techniky
 • Muzikoterapeutická hluboká relaxace
 • Muzikoterapeutická diagnostika
 • Náslech, individuální konzultace

Organizace studia

Kurz je veden jako cyklus prezenčních setkání, s maximálním využitím praktických muzikoterapeutických technik a s využitím muzikoterapeutických nástrojů.

Výuka v kurzu obvykle probíhá v sobotu a neděli třikrát za semestr. Účastníkům, kteří o to požádají, zajistí organizátor nocleh na vysokoškolských kolejích.

Pro posílení zážitkového charakteru kurzu je jeho součástí také povinné týdenní soustředění po 2. semestru studia. Kurz je uzavřen společným absolventským koncertem všech účastníků. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Palackého v Olomouci.

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Vodární 6, Olomouc.

Odborný garant

a) Odborným garantem studia je PaedDr. Lubomír Holzer, praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie v České republice i v zahraničí. Muzikoterapií se zabývá od r. 1983, profesionálně už 25 let. Má dlouholetou muzikoterapeutickou praxí s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a s kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Od 4. června 2017 je předsedou EACM – Evropské asociace celostní muzikoterapie z.s. a rovněž jejím profesním členem.

b) Organizačním pracovníkem je Branka Čačkovićová, kontakt: FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, tel.: 585 633 654, e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Úhrada za kurz

Za třísemestrální kurz – 180 hodin prezenční výuky a povinné letní soustředění (ubytování a strava na 6 dní) úhrada činí 17 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Back To Top